วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล”

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2