บุคลากร


นางสาวกาญจนา เจริญยิ่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2