พันธกิจ

พัฒนาการนิเทศอย่างเป็นระบบ
ด้วยกลยุทธ์กระบวนการ และรูปแบบการนิเทศที่หลากหลาย
ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการเชื่อมโยงกับกับองค์กร
ทั้งในประเทศและต่างประเทศและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และโรงเรียนการศึกษาสู่ความเป็นเลิศระดับมาตรฐานสากล

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2